Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Binoculars Consultancy logo

Algemene voorwaarden

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Binoculars Consultancy en de cliënt, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. 

Aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden impliceert tevens dat de cliënt volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. 
 

2. Intellectuele eigendom 

Binoculars Consultancy behoudt een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten, op alles wat Binoculars Consultancy ontwikkelt, voor of tijdens haar opdracht, inclusief op haar systemen, methodologieën, software en haar know-how. Binoculars Consultancy zal ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al haar verslagen, “deliverables”, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten van Binoculars Consultancy, die door Binoculars Consultancy aan de cliënt werden bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm. 
 

3. Beroepsgeheim en Vertrouwelijkheid – Persoonsgegevens 

 • Binoculars Consultancy heeft voor de verwerking van persoonsgegevens een specifiek Privacy charter opgesteld waarvan de tekst integraal is na te lezen op de website van Binoculars Consultancy.
   
 • De cliënt bevestigt kennis te hebben van het Privacy charter en akkoord te gaan met de inhoud hiervan door aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
   
 • De cliënt erkent dat Binoculars Consultancy gehouden is tot het beroepsgeheim, conform de toepasselijke deontologische en wettelijke bepalingen terzake, die, onder voorbehoud van zeer beperkte uitzonderingen zoals opgenomen in het Privacy charter, Binoculars Consultancy verbieden om enige informatie omtrent de cliënt of haar vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders te verspreiden, die Binoculars Consultancy verkrijgt ten gevolge van het verlenen van haar diensten. 
   
 • In de mate waarin nodig, gaat de cliënt ermee akkoord dat Binoculars Consultancy persoonlijke gegevens van haar vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders mag gebruiken voor het verlenen van haar diensten.
   
 • De cliënt garandeert dat hij de toestemming van de personen heeft bekomen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. 


4. Gebruik van de verslagen, rapporten, adviezen en andere documenten van Binoculars Consultancy 

 • Alle verslagen, brieven en andere documenten waarin Binoculars Consultancy conclusies, adviezen of andere informatie aan de cliënt in verband met haar diensten overmaakt zijn uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de cliënt en dit voor het doel omschreven in de offerte. Binoculars Consultancy zal haar werk niet organiseren of uitvoeren om een derde partij toe te laten zich erop te baseren.
   
 • De resultaten van de diensten van Binoculars Consultancy mogen niet worden overgemaakt aan enige andere persoon of worden gebruikt voor enig ander doel zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Binoculars Consultancy.
   
 • Binoculars Consultancy zal geen enkele aansprakelijkheid hebben ten aanzien van enige andere derde partij die in het bezit zou komen van de resultaten van de diensten. 


5. Uitvoeringstermijnen 

De leverings- of uitvoeringstermijnen die, in voorkomend geval, op de offerte zijn vermeld, worden in de mate van het mogelijke aangehouden, maar zij vormen geen essentiële clausule van de overeenkomst tussen de partijen. Een vertraging in de levering of uitvoering kan niet door de klant worden ingeroepen om de verbreking van het contract te eisen, schadevergoedingen te eisen of om het even welke eis te stellen, behoudens een andersluidende, uitdrukkelijk door Binoculars Consultancy aanvaarde bepaling.


6. Annulatieregeling 

De cliënt heeft de mogelijkheid om de opdracht/werk (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of vroegtijdig te beëindiging via schriftelijke kennisgeving. In voornoemde gevallen, evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever, zal de cliënt (i) de reeds gepresteerde uren en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag van de overeenkomst verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen. 
 

7. Overmacht 

Als Binoculars Consultancy door een geval van overmacht verplicht zou worden om de uitvoering van de diensten te onderbreken, wordt de uitvoering van het contract opgeschort zolang zij de diensten niet kan uitvoeren. De overmacht omvat alle gebeurtenissen die onafhankelijk van de wil van Binoculars Consultancy, onvoorzienbaar en onafwendbaar zijn, van welke aard ook, zoals, met name, natuurrampen, slechte weersomstandigheden, brand, stakingen, sabotage, handelingen of reglementen vanwege de administratieve of gerechtelijke overheid, die de uitvoering van het contract onmogelijk maken. 
 

8. Facturatie – Betaling – Laattijdige betaling 

De facturen worden elektronisch verstuurd. Indien de klant geen elektronische factuur wenst, dient hij dit zo snel mogelijk aan Binoculars Consultancy te melden. Binoculars Consultancy heeft het recht om een aanvraag tot verzending per post te weigeren indien de redenen aangevoerd door de klant dat niet rechtvaardigen. 

De door Binoculars Consultancy opgestelde facturen zijn betaalbaar –uiterlijk vóór de op de voorzijde van deze facturen vermelde vervaldag – aan de zetel van Binoculars Consultancy op de op haar naam bij de geopende bankrekening zoals vermeld op factuur. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. In geval van te late betaling, behoudt Binoculars Consultancy zich het recht haar verrichtingen op te schorten tot de betaling geregeld is. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag, brengt dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar mee en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40,00 €. (Cf wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd door de wet van 22 november 2013). 

In geval van gebrek aan of te late betaling van de hele of een gedeelte van de factuur, worden alle betaalbare facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Binoculars Consultancy behoudt zich het recht voor om elke latere bestelling te weigeren of de aanvaarding ervan te laten afhangen van het leveren van voldoende garanties. 

Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. 
 

9. Dienstverlening 

De concrete inhoud van de dienstverlening/opdracht kan vastgelegd worden via een of meerdere afzonderlijke overeenkomsten tussen Binoculars Consultancy en de cliënt. Bijkomende diensten of opdrachten die buiten deze afgesproken opdracht en/of overeenkomst vallen, kunnen door Binoculars Consultancy geleverd worden in regie aan het vast uurtarief dat van toepassing is tussen partijen, behoudens andersluidende afspraak. Binoculars Consultancy zal de klant hiervan evenwel steeds vóór aanvang van de bijkomende dienst/opdracht mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte brengen. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de bijkomende opdracht kosteloos binnen de acht dagen te annuleren. Bij directe aanvang van de opdracht of bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de 8 dagen na mededeling en voor aanvang van de opdracht wordt de klant evenwel geacht akkoord te gaan. 

De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan, hetgeen de cliënt erkend en aanvaard en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van bedrog of fraude. 

Eventueel protest omtrent de (kwaliteit) van de geleverde diensten, moet onverwijld en binnen de 8 dagen na het leveren van de diensten gemeld worden aan Binoculars Consultancy. Betaling van de facturen staat gelijk met de aanvaarding van de daarin opgenomen en gefactureerde diensten. 
 

10. Publiciteit 

Binoculars Consultancy is bevoegd haar dienstverlening aan cliënt via de media of anderszins aan het publiek of aan derden bekend te maken. Binoculars Consultancy kan echter steeds melding maken van het feit wie cliënten zijn van het kantoor, zonder op de inhoud van de werkzaamheden in te gaan. 
 

11. Betwistingen 

Alle betwistingen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de offerte en het daaruit volgend contract. 

 

Wil jij ook terug de focus leggen op de kern van jouw bedrijf?

We staan iedere werkdag klaar tussen 9 en 17 uur om jouw vragen te beantwoorden. Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen. We helpen je heel graag verder.

Volg ons